نرم افزار TeamViewer دسترسی به کاربران ایرانی را محدود کرده

⛔️نرم افزار TeamViewer از صبح امروز دسترسی به کاربران ایرانی را محدود کرده است! نرم افزار Any Desk جایگزین مناسبی برای TeamViewer است.⛔️